Introduction and the giant panda's hand

1. Introduction

你好。我叫桑迪。 我在苏格兰皇家动物协会工作。 一起来了解大熊猫吧。

  Nǐ hǎo.        Wǒ jiào Sāngdí.         Wǒ zài sūgélán huángjiā dòngwù xiéhuì gōngzuò.                Yīqǐ lái liǎojiě dàxióngmāo ba.

  Helllo.          My name is Sandie.   I work for the Royal Zoological Society for Scotland.            Let's learn about giant pandas.