Introduction and the giant panda's hand

1 Introduction

你好。我叫桑迪。 我在苏格兰皇家动物协会工作。 一起来了解大熊猫吧。

  Nǐ hǎo.        Wǒ jiào Sāngdí.         Wǒ zài sūgélán huángjiā dòngwù xiéhuì gōngzuò.                Yīqǐ lái liǎojiě dàxióngmāo ba.

  Helllo.          My name is Sandie.   I work for the Royal Zoological Society for Scotland.            Let's learn about giant pandas.